Pædagogisk grundlag for skolerejser

Pædagogisk ser vi en skolerejse i tiende klasse som et centralt element i det differentierede læringstilbud, som vi tilbyder her i CampusU10. Narrativt tilbyder en skolerejse muligheden for alternative pædagogiske fortællinger omkring elever og lærere, som i undervisningen kan understøtte en yderligere læring og udvikling af eleverne, hvilket er med til at gøre dem uddannelsesparate.

Det at man er på skolerejse, gør at man rent fysisk bliver flyttet ud af de rammer, som man er indordnet under til hverdag, og derved bliver eleverne også flyttet ud af de roller, som de har i de daglige læringsrum. Eleverne får muligheden for at handle ud fra andre kompetencer end de skolefaglige og få herigennem nye perspektiver på hinanden. Dette udvikler yderligere nye perspektiver på eleverne, som lærerne kan benytte sig af i undersivningssammenhæng.

Formålet med en skolerejse er at tilbyde og skabe alternative narrativer til elevernes personlige fortællinger. Herigennem understøttes deres udvikling ved at fokusere på de nye positive narrativer i læringen og tykne de allerede etablerede narrativer med positive fortællinger. Disse positive fortællinger skaber et alternativt billede for eleven, og kan derved være med til at understøtte en positiv udvikling af deres selvbillede, der fordrer en udvikling af deres selvværd.

Under tidligere ture har vi i CampusU10 gjort gode erfaringer med, hvordan denne positive udvikling af selvværd er med til at eleverne udvikler sig personligt, socialt og fagligt, som det ønskes med målet om at gøre eleverne uddannelsesparate.

Erfaringsmæssigt er dette kommet til udtryk ved at eleverne gennem et øget ansvar på skolerejsen til selv at skulle sørge for mad, det at skulle bo sammen og forholde sig pragmatisk til sine bofæller. Derudover er det med at være i et fremmet land og skulle navigere rundt i en fremmed kultur med til at understøtte en personlig udvikling hos eleverne. Endvidere bliver eleverne gennem de sociale ture og aktiviteter på turen knyttet tættere sammen, og det, at de skal være sammen en hel uge, gør også, at de bliver tvunget til at forholde sig til hinanden socialt, hvilket også understøtter udviklingen af sociale kompetencer.

Dette ensidige fokus på den personlige og sociale udvikling er ikke tilfældig. I CampusU10 arbejder vi i det daglige gruppebaseret, dvs. eleverne arbejder sammen om opgaver, projekter og fremlæggelser for at forberede dem på en ungdomsuddannelse, hvor gruppearbejde er en central del af deres uddannelsesforløb. Med dette afsæt for den faglige læring ønskes at eleverne får det optimale ud af deres ophold i 10 klasse.

Dette sker gennem et produktivt gruppearbejde hvor eleverne understøtter og supplerer hinanden i deres læring, og dette fordres bedst hvis eleverne har en indsigt i og en forståelse for hinanden personlig og fagligt.

Fra de sidste års eksempler har vi kunne konkludere, at elevernes faglige udbytte er steget kausalt med det at havde været på skolerejse. Det at eleverne kommer tilbage med nye kammerater og en større indsigt i hverandre, har gjort at de har en forståelse for hinanden styrker og svagheder i gruppearbejdet, og hvorledes de kan bruge disse til at udvikle hinanden yderligere. Dette gælder naturligvis også for lærerne. Det at se eleverne i en ikke faglig kontekst gør, at man som lærer har mulighed for at trække på erfaringer med eleverne og benytte disse som anerkendende incitament og motivationspunkter i ens undervisning. Dermed kan man i arbejdet med elevernes faglighed gribe fat i problematikker, som har rod i personlige eller sociale forudsætninger, men som viser sig som faglige problemer.

Endvidere giver en sådan skolerejse en gylden mulighed for de elever, som kommer fra økonomisk dårligt stillede familier, til at komme ud at opleve verden - en mulighed de ellers ikke har grundet den økonomiske situation i hjemmet.

Summarisk er skolerejsen et tilbud som er med til at understøtte og yderlige udvikle elevernes læring. De bliver gennem det sociale fællesskab, som etableres på turen, sat i situationer, som udvikler dem personligt, hvilket giver forudsætningerne for, at de kan udvikle sig fagligt. Alt sammen med målet om at eleverne bliver uddannelsesparate.